Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Zwart-Peters Familierecht

 1. Zwart-Peters Familierecht  is een eenmanszaak naar Nederlands recht. De eenmanszaak en de bij haar aangesloten advocaat voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de eenmanszaak  en van al diegenen die voor haar werkzaam zijn en zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van opdrachtgevers van Zwart-Peters Familierecht.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Zwart-Peters Familierecht. De artikelen 7: 404, 7: 407 lid 2 en 7: 409 BW zijn niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, werkzaam zijn of zijn geweest voor of bij Zwart-Peters Familierecht en de door of namens Zwart-Peters Familierecht voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
 5. Het staat Zwart-Peters Familierecht vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door overige personeelsleden in loondienst van Zwart-Peters Familierecht te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 6. Zwart-Peters Familierecht zal bij de uitvoering van aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen, de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen.
 7. Iedere aansprakelijkheid van Zwart-Peters Familierecht en degenen die voor of namens haar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Zwart-Peters Familierecht gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Gegevens omtrent de verzekering zijn op verzoek beschikbaar. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het in rekening gebrachte honorarium.
 8. Zwart-Peters Familierecht is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, zoals bedoeld in artikel 7, namens de opdrachtgever te aanvaarden. Ieder aansprakelijkheid van Zwart-Peters Familierecht voor een tekortkoming van een derde is beperkt
  tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
 9. De door Zwart-Peters Familierecht verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium; tenzij anders overeengekomen. Het honorarium is gebaseerd op een vast uurtarief, doch deze kan (afhankelijk van het financiële belang en/of de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid), variabel zijn. Jaarlijks, steeds met ingang van 1 januari, zullen de door Zwart-Peters Familierecht gehanteerde tarieven worden gewijzigd en een inflatiecorrectie ondergaan. Het honorarium wordt verhoogdmet omzetbelasting alsmede eventuele reiskosten en de kosten van derden welke bij Zwart-Peters Familierecht in rekening zijn – of zullen worden gebracht (verschotten). Door Zwart-Peters Familierecht kan te allen tijde een voorschot worden gevraagd voor verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
 10. De werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Betaling van declaraties van Zwart-Peters Familierecht dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien betaling achterwege blijft dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder nadere in gebreke stelling. Zwart-Peters Familierecht maakt bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn aanspraak op een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag. Bij de berekening van de verschuldigde rente wordt een gedeelte van de maand aangemerkt als een hele maand. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15 % over het te incasseren bedrag, en tenminste € 500,00– komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 11. Bij niet betaling van de werkzaamheden (alsmede de gevraagde voorschotten) door de opdrachtgever is Zwart-Peters Familierecht gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige en integrale betaling heeft plaatsgevonden. Alle schade die hierdoor voor de opdrachtgever ontstaat komt volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 12. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. Tenzij de geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, is alleen de bevoegde rechter in Nederland bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
 13. Uw privacy is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij ons geborgd. Kijkt u op de website www.zwart-peters.nl (rechts onderin) voor de privacyverklaring.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem en zijn opgenomen op de website van Zwart-Peters Familierecht: www.zwart-peters.nl