Erfrecht

Na het overlijden van een dierbare kunt u als erfgenaam betrokken raken bij de afwikkeling van een erfenis. Het kan zijn dat u als langstlevende echtgenoot, kind, ouder, broer of zus op grond van de Wet erfgenaam bent geworden. Maar het kan ook zijn dat u in het testament genoemd wordt als erfgenaam, bijvoorbeeld vanwege uw bijzondere band met de overledene. In al die gevallen krijgt u te maken met het erfrecht.

Het is raadzaam om als erfgenaam in alle gevallen de hulp in te schakelen van een juridische professional; een advocaat of notaris. Het is voor u belangrijk dat u weet wat u moet doen als erfgenaam. Zeker omdat het aanvaarden of verwerpen van een erfenis verregaande consequenties kan hebben, meer dan u zelf kunt bedenken.

Testament of Wet

Hoe de erfenis, ook wel: nalatenschap, moet worden afgewikkeld is eerst afhankelijk van de vraag of de overledene een testament had of niet. Als er sprake is van een testament is dat testament de basis voor de afwikkeling van de erfenis. Als er geen testament is wordt de nalatenschap afgewikkeld volgens de Wet.

Testament

In een testament, ook wel: uiterste wilsbeschikking, staan de wensen van de overledene beschreven. Hoe hij wil worden begraven, wie zijn erfgenamen zijn, en op welke manier zijn nalatenschap moet worden verdeeld. De erfgenamen volgen de overledene na zijn dood op en treden in al zijn/ haar rechten en plichten.

Erfrecht volgens de wet

Als er geen testament is wordt de erfenis verdeeld volgens de wet. Volgens de wet zijn er de navolgende erfgenamen, in volgorde van belangrijkheid:

  1. De echtgenoot en de kinderen
  2. De ouders, broers en zussen
  3. De grootouders
  4. De overgrootouders

De aanwezigheid van een erfgenaam in een hogere categorie sluit erven in een lagere categorie uit. Degenen die samen in 1 categorie zijn vermeld erven voor gelijke delen. Als een erfgenaam is voor-overleden, erven zijn kinderen in zijn plaats.

Wettelijke verdeling

De langstlevende echtgenoot erft in beginsel alle goederen en schulden. De kinderen krijgen een vordering in geld op deze langstlevende. Deze vordering is pas opeisbaar bij overlijden van de echtgenoot.

Wilsrechten

Omdat de langstlevende alle goederen erft bestaat het gevaar dat familiestukken wegvloeien naar de stief-familie. Een kind kan een claim leggen op goederen die de langstlevende heeft gekregen uit de erfenis. Het kind kan het goed tegen betaling terugeisen.

Kind onterfd

Een kind heeft altijd recht op de legitieme portie. Dat is het minimale erfdeel waar hij wettelijk recht op heeft. Als een ouder een kind onterft, kan dit kind (legitimaris) zijn legitieme portie opeisen. De legitieme portie is de helft van het gewone erfdeel en is dus minder dan een gewoon kindsdeel. Het is niet de helft van wat er is ten tijde van het overlijden. Het is de helft van wat er had kunnen zijn als de overledene tijdens zijn leven geen schenkingen zou hebben gedaan. Als legitimaris hebt u recht op informatie over de erfenis. Een advocaat kan u helpen deze informatie boven tafel te krijgen. Een advocaat kan zorgen dat u uw legitieme portie ontvangt.

(Testamentair) executeur

In het testament wordt vaak een persoon of instelling benoemd tot (testamentair) executeur. Deze heeft tot taak de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden te voldoen

Verklaring van erfrecht

Als erfgenaam kunt u bij de notaris een verklaring van erfrecht laten opmaken. Deze verklaring is het bewijs dat u erfgenaam bent. Deze verklaring heeft u nodig om zaken te kunnen regelen, bijvoorbeeld bij de bank.

Advocaat erfrecht

Zwart-Peters Familierecht heeft veel kennis en ervaring inzake het erfrecht. Wendie Zwart-Peters is als mediator en advocaat erfrecht goed in staat erfgenamen te adviseren, en ook adequaat bij te staan in een rechtszaak als die onvermijdelijk is.