Privacyverklaring

Privacyverklaring Zwart-Peters Familierecht

Dit is de privacyverklaring van Zwart-Peters Familierecht, mw. mr. W.F.A. Zwart-Peters, gevestigd aan de Zutphenseweg 6 te Deventer (Postbus 6403 – _7401 JK), hierna: de “advocaat/mediator” _o_f_ _“wij”. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (_“AVG”)_, of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 0570 – _74 56 28 of e-mail: wendie@zwart-peters.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De mediator/advocaat is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?  

Dossier

Indien u een opdracht aan de advocaat/mediator verstrekt, verwerkt de advocaat/mediator persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan de advocaat/mediator verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens en/ of die van uw minderjarige kinderen, zoals naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, BSN nummer(s). Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de zaak kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Contact

Indien u contact met ons opneemt per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft). 

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Dossier

De advocaat/mediator gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om het dossier te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het traject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de overeenkomst van opdracht te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van de advocaat/mediator, omdat de advocaat/mediator de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het

dossier. Voor alle juridische procedures is het wettelijk verplicht de gegevens te verstrekken aan de gerechtelijke instantie. Deze gegevens worden derhalve uitsluitend voor dat doel verstrekt.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De advocaat/mediator mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De advocaat/mediator kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het dossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

 Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren en betalingen te verwerken. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?  

Dossier

Wij bewaren het dossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien de advocaat/mediator van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de advocaat/mediator verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door het door ons gebruikte relatie-informatiesysteem Advocaat Centraal (AC). Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan de advocaat/mediator heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van de advocaat/mediator de financiële administratie verricht. Met deze partijen heeft de mediator een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

Indien er een juridische procedure voor u wordt gevoerd worden uw gegevens, voor zover wettelijk noodzakelijk, met de gerechtelijke instanties gedeeld via de processtukken en de correspondentie.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen de advocaat/mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM) en/of aan de Orde van Advocaten, danwel de Vereniging voor Familieadvocaten en Scheidingsmediators (VFAS). Uw gegevens worden door alle instanties te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Indien in voorkomende gevallen ook met andere dan genoemde partijen gegevens moeten worden gedeeld, omdat uw opdracht aan ons dit vereist, bijvoorbeeld voor het maken van een alimentatieberekening (Split Online), dan zorgen wij ervoor dat allen die gegevens worden gedeeld die nodig zijn om de opdracht uit te voeren en tevens dat er met de verwerker een verwerkersovereenkomst wordt gesloten zodat de geheimhouding van die gegevens is geborgd en uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze providers eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

  1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig
  1. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het
  • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  1. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (recht op
  • vergetelheid).
  1. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal
  • leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Versie mei 2018