Echtscheiding

Indien u gaat scheiden hebt u een advocaat nodig. U kunt dan het beste kiezen voor een gespecialiseerde scheidingsadvocaat. Voor gespecialiseerde advocaten kunt u de website van onze specialisatievereniging raadplegen. Zie www.vfas.nl. Bij ‘Vind uw advocaat scheidingsmediator’ kunt u op naam zoeken of een advocaat voor uw echtscheiding selecteren uit uw eigen regio. Wendie Zwart-Peters is al ruim 20 jaar werkzaam als gespecialiseerd echtscheidingsadvocaat. Zij weet alles van echtscheidingen en heeft inmiddels ruim 1200 echtscheidingen met succes afgerond.

Het is voor iedereen die gaat scheiden van belang om goed advies te krijgen over de afwikkeling van een echtscheiding. U hebt er belang bij dat alles goed schriftelijk wordt vastgelegd. Want u hebt het convenant in de toekomst ook nodig. Indien u opnieuw een conflict krijgt bijvoorbeeld. Of indien de bank vraagt om een kopie van uw convenant in verband met het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen, zoals bij de aanschaf van een huis met een hypotheek.

De situatie is vaak al ingewikkeld genoeg vanwege alle emoties die een rol spelen. U kunt daardoor gemakkelijk dingen over het hoofd zien. Vooral regelingen rondom ouderdomspensioen, de aandelen in een BV, de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding, lijfrenteverzekeringen en de fiscale gevolgen van het tijdelijk samen aanhouden van de voormalige echtelijke woning kunnen complex zijn. Dit vraagt een deskundig oog en een advies op maat. U bent bij Zwart-Peters Familierecht op het juiste adres voor uw echtscheiding.

Mediaton echtscheiding

Als u gaat scheiden kunt u het beste kiezen voor mediation. Mediation leidt veelal tot snellere oplossingen en heeft als voordeel dat het beter is voor de verstandhouding tussen partijen. Dat is niet alleen belangrijk als u samen kinderen heeft. Het is ook veel prettiger, omdat u geen rechtszaak hoeft te voeren tegen elkaar. In een procedure tot echtscheiding hebt  u immers beiden een scheidingsadvocaat nodig. Dat kost niet alleen geld, maar ook veel tijd en (vaak negatieve) energie. Een echtscheidingsmediator kan u over alle onderwerpen die bij een echtscheiding aan de orde komen informeren en adviseren. Hiervoor bij u bij Zwart-Peters Familierecht aan het juiste  adres. Wendie Zwart-Peters heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van echtscheiding en mediation.

Mediator scheiding

In een mediation wordt allereerst een mediation overeenkomst getekend. Hierin staat wat van u beiden wordt verwacht en wat u beiden van mij als mediator mag verwachten. Tevens wordt er aandacht gegeven aan de geheimhouding van wat er wordt besproken. Een advocaat mediator heeft beroepsmatig al een geheimhoudingsplicht. Maar bij mediation vinden wij het belangrijk dat ook de partijen al hetgeen ter tafel aan informatie wordt verkregen geheim houden. Niet alleen de gevoelens en emoties, maar natuurlijk ook de financiële stukken en (bedrijfsmatige) informatie die met elkaar wordt gewisseld blijven geheim.

Daarnaast spreekt u af dat u niet gebonden bent aan mondelinge afspraken of toezeggingen. U kunt pas gehouden worden aan gemaakte afspraken als deze schriftelijk zijn vastgelegd en door u beiden zijn ondertekend. Dat is anders dan in het normale rechtsverkeer, waarin u ook gebonden kunt zijn aan mondelinge afspraken. Een mondelinge overeenkomst is net zo geldig als een schriftelijke overeenkomst. Alleen soms wat moeilijker te bewijzen. Maar in mediation willen we dat niet. Wij willen dat u zich volledig vrij voelt om te zeggen wat u wilt, zodat u hardop gaat meedenken over mogelijke oplossingen. We brainstormen met elkaar over ideeën die u heeft over de gevolgen van de echtscheiding, zonder dat u daaraan meteen  vast zit. Pas als alles goed is uitgedacht en over alle deelonderwerpen overeenstemming is bereikt, leg ik dit vast. Ik leg dit vast in een overeenkomst tot echtscheiding, ook wel echtscheidingsconvenant genoemd. Pas als u dit echtscheidingsconvenant ondertekent, bent u gebonden aan de inhoud. Niet eerder.

Ouderschapsplan

Bij een echtscheiding komt, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, veel kijken. Als er kinderen zijn moet u met elkaar een ouderschapsplan maken.  In dit ouderschapsplan moeten diverse zaken worden geregeld. Het maken van een ouderschapsplan is inmiddels verplicht. U kunt zonder dit plan niet scheiden. De rechter neemt een verzoek tot echtscheiding eenvoudigweg niet in behandeling voordat u alles rondom te kinderen met elkaar geregeld hebt. Natuurlijk zijn hierop uitzonderingen denkbaar. Er zijn nu eenmaal situaties waarin het maken van een ouderschapsplan echt niet mogelijk is. Voor die situaties is een uitzondering geformuleerd. Maar u moet dan wel aantonen waarom dit zo is, en dit ook bewijzen. Als u weinig zin heeft om te overleggen met uw ex, dan is dat natuurlijk niet voldoende. U hebt kinderen en bent daar samen verantwoordelijk voor. U moet daarom samen die verantwoordelijkheid nemen indien u gaat scheiden. U moet samen laten zien dat u ondanks de scheiding uw best doet om het voor de kinderen enigszins goed te regelen, en dat u hen niet de dupe laat worden van uw keuzes.

De voorwaarden van een ouderschapsplan

Een ouderschapsplan moet tenminste 3 dingen bevatten: een regeling met betrekking tot de zorgverdeling (ook wel: omgangsregeling), een regeling met betrekking tot de kosten van het kind of de kinderen, en een regeling over de communicatie tussen u beiden als ouders. Ten aanzien van de communicatie vindt de wetgever het belangrijk dat u afspreekt hoe u elkaar informeert over de kinderen. En hoe u elkaar raadpleegt als er iets verandert, zoals bijvoorbeeld over een verhuizing of een schoolkeuze die moet worden gemaakt.

In de zorgverdeling moet staan waar het kind na de scheiding zijn of haar hoofdverblijf houdt: bij vader of moeder. Dit is, hoewel dit soms niet zo wordt ervaren, een administratieve kwestie. U kunt uw kind slechts op één adres inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). En de Wet schijft voor dat deze inschrijving moet plaatsvinden op het adres waar het kind meestentijds verblijft. Indien er geen echte hoofdverblijfplaats is, omdat er bijvoorbeeld sprake is van een co-ouderschapsregeling, dan maakt u hierover een afspraak met elkaar. Als er meerdere kinderen zijn zou u ervoor kunnen kiezen om 1 kind bij de één in te schrijven en het andere kind bij de ander. Indien er geen zo-ouderschap is dan schrijft u het kind dus in bij de ouder die het kind met name verzorgt.

Over de kosten van het kind, de alimentatie,  moet u ook afspraken met elkaar maken. Hiervoor zijn normen ontwikkeld die in de wandelgangen ook wel de TREMA normen worden genoemd, vernoemd naar het blad TREMA (Tijdschrift voor de REchterlijke MAcht). In dit blad werden de normen gepresenteerd en werden de wijzigingen jaarlijks gepubliceerd. Deze benaming is niet meer actueel, inmiddels heet het gewoon Alimentatienormen. Deze alimentatienormen zijn een aantal keer ingrijpend gewijzigd. Voor het laatst in 2015 naar aanleiding van de Wet Hervorming Kindregelingen die op 1 januari 2015 in werking is getreden. De bedoeling was om daarmee het systeem te vereenvoudigen. Of dat gelukt is valt te betwijfelen. Het is voor particulieren vrij ingewikkeld om deze normen zelf toe te passen en op basis daarvan tot alimentatie afspraken te komen.

Alimentatie berekenen voor uw kind

Hoe berekent u deze alimentatie? Kort gezegd komt het erop neer dat eerst wordt gekeken naar wat de behoefte van ieder kind afzonderlijk is. Deze behoefte is afhankelijk van de leeftijd van het betreffende kind, het aantal kinderen met wie het in het gezin samenleeft, en het inkomen van de beide ouders. Die behoefte is eenvoudig af te lezen uit een tabel. Vervolgens moet aan de hand van de draagkracht van ieder der ouders afzonderlijk worden beoordeeld hoeveel alimentatie de andere ouder aan de hoofdverzorger moet voldoen. De andere ouder krijgt een korting op de alimentatie. Die korting is afhankelijk van de mate waarin hij/zij zelf ook voor het kind zorgt. Zorgt hij gemiddeld 1 dag per week voor uw kind(eren) dan krijgt hij 15% korting, bij 2 dagen per week krijgt hij 25% korting en bij 3 dagen per week of co-ouderschap krijgt hij 35% korting.

Ouderlijk gezag

Als gehuwden bent u samen belast met het ouderlijk gezag over uw kinderen. Dat ouderlijk gezag blijft in stand, ook na een echtscheiding. Dat betekent dat u ook na de echtscheiding samen als ouders verantwoordelijk blijft voor uw kinderen. U bet uitsluitend samen beslissingsbevoegd over alle aangelegenheden betreffende uw kind. Onder het gezag valt eigenlijk alles; van voeding/ dieet en bedtijden, tot schoolkeuzes. Maar het spreekt voor zich dat de conflicten zich veelal voor zullen doen op de meer ingrijpende beslissingen aangaande uw kind. Zaken als operaties, schoolwisselingen en een verhuizing. Dat kan een ouder dus niet alleen beslissen, dat moet u samen doen. Als u het niet met elkaar eens bent over de te nemen beslissing over uw kind kunt u naar de rechter gaan om dit voor te leggen. Dit heet een artikel 1:253a procedure. Indien uw ex bijvoorbeeld voornemens is te verhuizen met een kind waarover u ook het gezag heeft, dan kan dat alleen met uw instemming, of met vervangende toestemming van de rechter. Die toestemming krijgt u niet zomaar. Een verhuizing moet goed worden voorbereid en besproken met de andere ouder. En als een verhuizing een ingrijpende wijziging van de omgangsregeling tot gevolg heeft dan krijgt u die toestemming niet zomaar, deze wordt zelfs regelmatig door de rechter geweigerd. Ouderlijk gezag is dus niet zomaar een formaliteit. Met ouderlijk gezag heeft u een grote mate van invloed op de ontwikkeling en het welzijn van uw kind.

Ouderlijk gezag voor ongehuwden

Als u niet gehuwd bent (geweest) moet u het gezag regelen rondom de geboorte van uw kind. U kunt dat door middel van een formulier doen, maar het kan inmiddels ook online geregeld worden. Als u dit vergeet dan kunt u ook het ouderlijk gezag aanvragen na de verbreking van de samenleving. Als de ouder met gezag weigert om dit alsnog samen met u te regelen dan kunt naar de rechter gaan om dit alsnog voor elkaar te krijgen. Een dergelijk verzoek wordt vrijwel altijd direct toegewezen, behoudens uitzonderlijke situaties. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding om het ouderlijk gezag voor ongehuwden ook automatisch te regelen, om onnodige procedures te vermijden.

Partneralimentatie

Naast het ouderschapsplan dienen er bij uw echtscheiding ook afspraken te worden gemaakt over de partneralimentatie. Althans, indien de minstverdienende partner hieraan behoefte heeft. Indien u beiden ongeveer evenveel verdient dan is er geen reden om partneralimentatie vast te stellen. U zou er dan voor kunnen kiezen om afstand te doen van het recht om in de toekomst alimentatie van de ander te vragen. Dan weet u beiden waar u in de toekomst met elkaar aan toe bent. U kunt ook afstand doen als u minder verdient maar na de echtscheiding onafhankelijk wilt zijn van uw ex-echtgeno(o)t(e).

Indien er sprake is van een inkomensongelijkheid, die na de echtscheiding voortduurt, dan kan er recht bestaan op partneralimentatie. Of dit zo is hangt af van de vraag of de alimentatiegerechtigde na de echtscheiding in staat zal zijn volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien of niet. Indien de alimentatiegerechtigde niet of niet volledig in het eigen levensonderhoud kan voorzien dan bestaat er in beginsel recht op partneralimentatie. De behoefte van de alimentatie gerechtigde wordt berekend door middel van de zogenaamde Hof-norm. U telt de inkomsten van u en uw partner ten tijde van het uiteengaan van partijen bij elkaar op. Daar moet u vervolgens de kosten van de kinderen van af trekken. En van dat bedrag neemt u 60%. Een voorbeeld om dit te verduidelijken: De man verdient €2000 per maand, de vrouw verdient €1000 per maand. De kinderen kosten volgens de “tabel kosten kinderen” € 900. Het gezinsinkomen bedraagt dan €3000, de kosten van de kinderen ad €900 trek je hier van af, je houdt dan € 2100 over. 60% daarvan = € 1.260. Dat is in dit geval de behoefte van de vrouw. De vrouw verdient zelf € 1000. Zij heeft zodoende behoefte aan een aanvulling op haar inkomen van € 260 netto per maand.

Heb ik een alimentatieplicht?

Of er daadwerkelijk een alimentatieplicht bestaat moet berekend worden. Dat hangt namelijk niet alleen af van de behoefte van de alimentatie-gerechtigde, maar ook van de draagkracht van de alimentatieplichtige. Of sprake is van voldoende draagkracht wordt berekend aan de hand van een computergestuurd rekenmodel. De betaling van partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar. Dat betekent dat u de betaalde partneralimentatie kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Net als bijvoorbeeld hypotheekrente.

Zwart-Peters Familierecht kan voor u berekenen of en in hoeverre er een recht op/ plicht tot alimentatiebetaling bestaat en, zo ja, hoeveel. Een dergelijke berekening kunt u niet zelf maken. Een berekening kost relatief weinig tijd en u weet snel waar u aan toe bent. Belt u gerust voor nadere informatie.

Verdeling/ Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en pensioen

In het kader van uw echtscheiding dient u ook de gemeenschap van goederen te verdelen, als u in gemeenschap bent gehuwd. Indien u voor of tijdens het huwelijk bij een notaris huwelijkse voorwaarden hebt opgesteld dient u deze voorwaarden af te wikkelen. De afspraken die u hierover maakt worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Hetzelfde geldt voor de pensioenrechten na scheiding. Hierover dient u ook afspraken met elkaar te maken. Hiervoor bestaat een Wet; de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Deze wet regelt dat u binnen 2 jaar na de echtscheiding een formulier moet invullen waarin u aangeeft wanneer u gehuwd en gescheiden bent. Indien en zodra een van de ex-echtgenoten na de echtscheiding met pensioen gaat ontvangt de ander een deel van dat ouderdomspensioen. Dat deel is 50% van alle rechten die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd. Ook kan het zijn dat u na de echtscheiding recht hebt op nabestaandenpensioen als de ex-echtgenoot na de echtscheiding komt te overlijden voordat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Er zijn ook andere manieren om het pensioen af te wikkelen. En tot slot kunt ook afstand doen van het pensioen.

Zwart-Peters Familierecht kan u hierover adviseren.

Kosten

Voor de kosten van uw echtscheiding maken wij bij aanvang van de werkzaamheden goede en duidelijke afspraken. Voor een alimentatiegerechtigde zijn advocaatkosten die gemaakt worden voor de berekening en de verkrijging van partneralimentatie fiscaal aftrekbaar. Het juridisch advies dat ziet op dat deel van de kosten zullen separaat bij u in rekening worden gebracht zodat duidelijk is wat u kunt aftrekken.