Alimentatie berekenen

In het kader van uw echtscheiding of de verbreking van uw samenleving kunt u te maken krijgen met alimentatie berekenen. Er zijn twee soorten alimentaties; de alimentatie voor de kinderen en de alimentatie voor de ex-partner. Deze laatste alimentatie is alleen aan de orde als u gaat scheiden, dus indien er sprake is (geweest) van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Samenleven, met of zonder samenlevingscontract, schept op zichzelf geen partner alimentatieplicht. In de samenlevingsovereenkomst kunnen wel de wettelijke regels met betrekking tot partneralimentatie van toepassing zijn verklaard, maar erg vaak komt dat niet voor. Hoe kunt u de alimentatie bereken? Dat is voor kinderalimentatie en partneralimentatie verschillend.

Kinderalimentatie berekenen

Eerst de kinderalimentatie. Dit wordt in de Wet een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding genoemd. Kinderalimentatie wordt bepaald door de behoefte van het kind enerzijds en de draagkracht van de ouders anderzijds. De behoefte van het kind wordt bepaald door de leeftijd van het kind, het aantal kinderen met wie er in het gezin wordt samengeleefd en het netto-gezinsinkomen van de ouders ten tijde van het huwelijk. Om precies te zijn neem je dan het inkomen van de ouders (bij elkaar opgeteld) op het moment dat zij nog samenwonen, kort voor het moment dat zij uit elkaar gaan. Op grond van die 3 factoren kun je uit de tabel aflezen wat de kinderen kosten, wat hun behoefte is.

Het gevonden bedrag dient door de ouders gezamenlijk te worden gedragen, naar rato van draagkracht. De ouder die het kind meestentijds verzorgt draagt in dit systeem de kosten van de kinderen en de andere ouder betaalt naar draagkracht een bedrag aan hem/ haar. Daarbij wordt rekening gehouden met de mate waarin die ouder omgang heeft met het kind, dus zorg in natura levert. Indien er een omgangsregeling geldt waarbij die ouder gedurende gemiddeld 1 dag per week voor het kind zorgt, bijvoorbeeld een weekend per 14 dagen op zaterdag en zondag, dan krijgt die ouder een korting op de kinderalimentatie van 15%. Is dit gemiddeld 2 dagen per week dan bedraagt de korting 25% en bij 3 dagen per week of een volwaardig co-ouderschap 35%.

Netto besteedbaar inkomen voor alimentatie

Bij het berekenen van de draagkracht van de ouders wordt geen rekening gehouden met de lasten die de ouders hebben. Althans, niet met de werkelijke lasten. De draagkracht wordt berekend op basis van het netto besteedbaar inkomen, rekening houdend met de gemiddelde lasten die bij een dergelijk inkomen passen. Als je meer woonlasten hebt dan waar het systeem mee rekent dan heb je pech, verwoon je minder dan hou je iets meer over en heb je dus geluk. In uitzonderlijke gevallen kan de ouder een beroep doen op de hardheidsclausule, bijvoorbeeld als de alimentatieplichtige ouder aflost op huwelijkse schulden of buiten zijn schuld tijdelijk met dubbele woonlasten kampt.

De alimentatie berekenen voor uw kind is niet iets wat u zelf kunt doen. Zwart-Peters Familierecht heeft veel ervaring met alimentatie berekenen. Indien u de juiste gegevens aanlevert kan ik voor u vrij eenvoudig de alimentatie berekenen. Belt u gerust voor nadere informatie over de kosten van een berekening.

Partneralimentatie berekenen

De partneralimentatie, ook wel: bijdrage in de kosten van levensonderhoud, wordt op een andere manier berekend. De persoonlijke lasten van de alimentatie plichtige, en de persoonlijke lasten van de alimentatie gerechtigde zijn hierbij wel van belang.

Bij het alimentatie berekenen voor de ex-partner spelen net als bij de kinderalimentatie ook de behoefte en de draagkracht een rol. Eerst bepalen we of er überhaupt behoefte bestaat aan alimentatie. Indien beide partners een eigen inkomen verwerven waarmee de eigen kosten van levensonderhoud volledig kunnen worden voldaan, dan bestaat geen recht op partneralimentatie. Er is geen sprake van “behoeftigheid”. Let wel: of er behoefte bestaat is afhankelijk van de welstand van partijen tijdens hun huwelijk. Waar de ene persoon voldoende heeft aan een inkomen van € 1.500 netto per maand, kan dit voor de ander bij lange na niet genoeg zijn om in dezelfde welstand voort te kunnen leven.

HOF-norm

Bij partneralimentatie berekenen komt de zogenaamde HOF-norm om de hoek kijken. Deze norm wordt door rechters gehanteerd om te bepalen of en in hoeverre iemand behoefte heeft aan een aanvullende bijdrage in het levensonderhoud. De inkomsten van beide partners, gemeten ten tijde van hun uiteengaan, wordt bij elkaar opgeteld. De kosten van de kinderen wordt hiervan afgetrokken. Vervolgens wordt van het gevonden bedrag 60% genomen. Dat is de behoefte van ieder van de partners. Van die behoefte wordt het eigen inkomen afgetrokken, dat kan ieder zelf verdienen. Indien er behoefte resteert wordt gekeken of de ander in die behoefte kan voorzien, door middel van het maken van een draagkrachtberekening.

Net als bij kinderalimentatie berekenen geldt dat partneralimentatie berekenen niet zonder specifiek rekenprogramma kan worden gedaan. Zwart-Peters Familierecht beschikt over een rekenprogramma waarmee snel en op eenvoudige wijze een berekening kan worden gemaakt. Informeert u gerust naar de informatie die daarvoor nodig is, en de tijd die het kost om in uw situatie partneralimentatie berekenen.

De duur van de betalingsverplichting is maximaal 12 jaar. Deze wetgeving wordt binnenkort gewijzigd. Er ligt een wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld de alimentatie in duur te beperken tot maximaal 5 jaar. Dat is een goede zaak vindt een meerderheid van alle Nederlanders. Wanneer dit voorstel daadwerkelijk Wet wordt is thans nog niet bekend.

Indexering

Zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd met een bepaald percentage. Dit wordt rond oktober van ieder jaar bekend gemaakt. Deze wettelijke indexering bent u van rechtswege verschuldigd. De alimentatie gerechtigde hoeft hierop geen aanspraak te maken. Als u vergeet te betalen kan tot 5 jaar daarna de vergeten indexering worden gevorderd. Na 5 jaar verjaart dit recht, maar de indexering zelf loopt gewoon door. Voor het incasseren van de indexering of de incasso van achterstallige kinderalimentatie hoeft u niet naar de rechter, als deze alimentatie in een rechterlijke uitspraak is vastgelegd. Dan kunt u rechtstreeks naar een deurwaarder of naar het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen); een speciaal incassobureau voor alimentatie.

Indien de alimentatie niet in een rechterlijke beschikking (uitspraak) is vastgelegd kunt u dit alsnog regelen. Zwart-Peters Familierecht wil u graag helpen bij het alimentatie berekenen.

Wijziging alimentatie

Zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie kunnen wegens een wijziging van omstandigheden worden gewijzigd. Indien sprake is van een dergelijke wijziging ligt het voor de hand eerst met de ander te overleggen of een alimentatiewijziging in overleg tot de mogelijkheden behoort. U kunt altijd samen langs komen om de wijziging schriftelijk vast te leggen, of door Zwart-Peters Familierecht te laten berekenen. Als dit niet lukt bent u zonder partner natuurlijk ook welkom om een berekening te laten maken. Indien blijkt dat er sprake is van een relevante wijziging waardoor de eerder bepaalde alimentatie niet meer aan de wettelijke normen voldoet, dan kunt u de rechter vragen om de alimentatie aan te passen. Dit kan alleen samen met een advocaat.

Laat tijdig uw alimentatie berekenen

Het is van belang niet te lang te wachten als een ingrijpende wijziging aan de orde is of zal zijn. De rechter is niet snel geneigd om terugwerkende kracht toe te passen. Als u uw baan verliest en u betaalt nog een lange tijd door, terwijl u dit eigenlijk niet meer kunt betalen, dan loopt u het risico dat u de betaalde bedragen niet meer terug kunt vorderen. De rechter laat haar uitspraak meestal slechts terugwerken tot aan de datum waarop het verzoek tot aanpassing van de alimentatie bij de rechter wordt ingediend.

Voor nadere informatie of vragen over alimentatie berekenen bent u van harte welkom in mijn praktijk.