WETSVOORSTEL DUBBELE ACHTERNAAM: AANGENOMEN

Update

Dinsdag 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “introductie gecombineerde geslachtsnaam” aanvaard. Deze wet treedt zeer waarschijnlijk op 1 januari 2024 in werking.

Deze nieuwe wet maakt het mogelijk voor ouders om er voor te kiezen hun nieuwgeboren kind een dubbele geslachtsnaam te geven. Ouders met bestaande kinderen, die ook graag willen dat hun kinderen een dubbele geslachtsnaam krijgen, kunnen gebruik maken van een overgangsregeling. Voorwaarden voor het gebruik van deze overgangsregeling zijn: 1. Het oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016; 2. Beide ouders zijn het eens met de beoogde wijziging, en 3. Het verzoek dient binnen één jaar na inwerkingtreding van de wet te worden ingediend.

Ook indien u bent gescheiden, of niet meer samenleeft met de andere ouder, kunt u gebruik maken van de overgangsregeling. Voor wijziging naar een dubbele geslachtsnaam van uw kind(eren) na scheiding geldt uiteraard eveneens de voorwaarde dat béide ouders het hierover eens moeten zijn. Indien de andere ouder niet instemt met de gewenste wijziging, zou u de rechtbank kunnen vragen om vervangende toestemming voor de wijziging. Dat verzoek moet u tijdig doen, omdat binnen een jaar na de inwerkingtreding van de Wet het verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam moet zijn ingediend. Wij zijn u graag van dienst in een dergelijke procedure. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

 

 

 


Op 8 februari 2021 is een wetsvoorstel in (internet)consulatie gegaan, dat het mogelijk moet maken om kinderen de achternaam van beide ouders te laten dragen: het wetsvoorstel dubbele achternaam.

Huidige situatie

Op dit moment moeten ouders voor hun kind een keuze maken tussen één van hun beide achternamen. Zij kunnen voorts op grond van de wet alleen de achternaam van hun éérste kind kiezen. Voor alle volgende kinderen geldt de zogeheten “eenheid van naam” binnen het gezin. Dat betekent dat alle kinderen die in dezelfde relatie worden geboren dezelfde achternaam krijgen als het eerstgeboren kind. 

Wetsvoorstel dubbele achternaam

Uit een publiekspeiling van het ministerie van Justitie en Veiligheid van 2020 blijkt dat 32% van de mensen de mogelijkheid wil hebben om hun kinderen de namen van beide ouders mee te geven. Een dubbele achternaam kan, onder meer, beter aansluiten bij mensen die vanwege meerdere nationaliteiten een andere achternaam hebben in een ander land.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat ouders ook kunnen kiezen voor een combinatie van hun namen. De volgorde mogen zij zelf bepalen.

Toekomstige situatie

Mocht de keuze voor een dubbele achternaam gemaakt worden, dan worden de namen achter elkaar vermeld zonder koppelteken. Hierdoor is er een duidelijk verschil met de situatie waarin een iemand zowel de achternaam van zijn/haar partner als zijn/haar eigen achternaam draagt. Zo kunnen ouders zelf bepalen of zij hun kind “Jansen”, “De Boer”, “Jansen De Boer” of “De Boer Jansen” noemen.

Het kan zijn dat ouders zelf al een dubbele achternaam hebben; op grond van de voorgestelde regeling of omdat zij bijvoorbeeld een buitenlandse naam hebben die uit twee namen bestaat. Mochten zij hun kind een dubbele achternaam geven, dan mogen zij zelf kiezen welke naam zij willen doorgeven. De dubbele achternaam mag niet uit meer dan twee namen bestaan. Een reeds bestaande dubbele achternaam geldt dan als één naam. De ouders “Cohen Rodrigues” en “Peters” kunnen ervoor kiezen om hun kind : “Cohen Rodrigues”, “Peters”, “Cohen Rodrigues Peters” of “Peters Cohen Rodrigues” te noemen.

Wetsvoorstel dubbele achternaam en adoptie

Het wetsvoorstel heeft een aanvullende keuzemogelijkheid voor adoptie. Naast de hiervoor uiteengezette naam keuzemogelijkheden, kan er bij geadopteerde kinderen gekozen worden voor een combinatie van de achternaam van zowel de biologische ouders als de adoptieouders. Bij adoptie geldt ondanks de aanvullende mogelijkheid wel nog steeds dat de achternaam van de geadopteerde niet uit meer dan twee namen mag bestaan.

Partners

Tot slot staat  in de toelichting op het wetsvoorstel dat de overige wettelijke regels voor naamgebruik in stand  blijven. Dat betekent dat partners elkaars (dubbele) achternaam mogen voeren. De geregistreerde partners “Van Veen Jorissen” en “Gort de Boer” kunnen dan de volgende namen voeren: Van Veen Jorissen, Gort de Boer, Van Veen Jorissen Gort de Boer of Gort de Boer van Veen Jorissen.

Het duurt nog wel even voordat we dergelijke achternamen in de praktijk tegen gaan komen. Eerst dient nog te worden bezien of dit wetsvoorstel wordt aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer.


Vindplaats: Rijksoverheid.nl
Overheid.nl

Geschreven door Sanne Kelder